Gezag

Gezag beide ouders

Minderjarige kinderen staan onder gezag. Na de geboorte heeft de moeder van rechtswege het gezag over het kind. Als ouders getrouwd zijn komt dit gezag ook bij de vader te rusten en wordt gesproken over gezamenlijk gezag. Dit is ook het geval bij een geregistreerd partnerschap.

Als ouders samenleven, al dan niet op basis van een samenlevingsovereenkomst, dan dient de vader het gezag apart aan te vragen. Na de geboorte is zonder verdere handeling van de vader, slechts sprake van eenhoofdig ouderlijk gezag van de moeder. Bij de aangifte van de geboorte van het kind bij de gemeente, kan de vader tevens verzoeken om met het gezag belast te worden. Uiteraard dient de vader het kind ook te erkennen alvorens met het gezag belast te kunnen worden.

Gezag van een ouder, samen met een ander

Gezag kan ook worden aangevraagd door een ander dan de ouder, die samen met de andere ouder voor het kind zorgt. Het kan dan gaan om een nieuwe partner, een duo moeder of een duo vader. In alle gevallen geldt dat gezag bij nooit meer dan twee personen kan berusten. Voor het aanvragen van gezamenlijk gezag door een ander dan de ouder, gelden in sommige gevallen bepaalde voorwaarden (verzorgingstermijn en drie jaar eenhoofdig ouderlijk gezag).

Geschillenregeling gezag

Nu gezamenlijk gezag na echtscheiding of verbreking van een relatie blijft bestaan, kan het voorkomen dat ouders het over een bepaalde beslissing niet eens kunnen worden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een verhuizing van een ouder met een kind naar aan andere plaats of de keuze voor een bepaalde school. Wat als ouders daar van mening over blijven verschillen? Dan ontstaat er een patstelling en dat is niet in het belang van het kind. In die situaties kent de wet de mogelijkheid om de ouders de discussie voor te laten leggen aan de kinderrechter, op basis van de zogenaamde geschillenregeling. Dit betreft een procedure die in korte tijd kan worden doorlopen, mede gezien het feit dat het in dit soort zaken belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt. Voor deze procedure is wel bijstand door een advocaat verplicht.