Curatele, bewind en mentorschap

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen, als gevolg van een (tijdelijke) geestelijke stoornis of als gevolg van ziekte. Dit kan op alleen financieel vlak zijn, maar ook als het gaat om persoonlijke beslissingen. Voor die gevallen kent de wet beschermingsmaatregelen, in de vorm van curatele, bewind en mentorschap.

De meest verregaande beschermingsmaatregel is curatele. De onder curatele gestelde persoon (curandus) is volledig handelingsonbekwaam. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus. Voor bijna iedere handeling en beslissing dient de curator toestemming te geven.

Er kan ook worden gekozen voor het onder bewind stellen van een meerderjarige. Door de rechter wordt dan een bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder behartigt alleen de vermogensrechtelijke belangen van de onder bewind gestelde persoon.

Tot slot kan om mentorschap worden verzocht. Mentorschap is een beschermingsmaatregel die alleen betrekking heeft op niet vermogensrechtelijke belangen. Deze belangen worden voortaan door de mentor behartigd.

Een verzoek tot het treffen van een beschermingsmaatregel moet bij de kantonrechter worden ingediend. Dit kan door middel van een formulier, onderbouwd met de nodige stukken. Het formulier kunt hier downloaden.

Tussenkomst van een advocaat is niet verplicht, maar wordt in sommige gevallen door betrokkenen wel wenselijk gevonden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er onenigheid binnen de familie bestaat over de noodzaak van een curatele, er onenigheid ontstaat over de te benoemen curator of bewindvoerder, of als de curator zijn werkzaamheden niet goed doet etc.