Klachten & Geschillen

Bosch Advocatuur en Mediation hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar clënten. In een continu proces van verandering en verbetering wordt gewerkt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ondanks alle inspanningen en maatregelen kan het echter voorkomen dat er onverhoopt iets niet naar volle tevredenheid is verlopen of dat er misverstanden zijn ontstaan. In dat geval geldt deze klachtenregeling.

Op de dienstverlening van Bosch Advocatuur en Mediation is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

 1. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan ons Bosch Advocatuur en Mediation. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot u klacht aanleiding heeft gegeven. Vaak kunnen klachten tijdens een goed gesprek worden opgelost.
 1. Mocht de klacht ondanks een gesprek niet zijn opgelost, of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk bij Bosch Advocatuur en Mediation indienen. De klachtenfunctionaris, mw. mr. A.S.M. Zweerman-Oude Breuil, neemt uw klacht vervolgens in behandeling. Het indienen en behandelen van de klacht is kosteloos en de kantoorklachtenregeling dient bij de behandeling van de klacht als leidraad.
 1. De klachtenfunctionaris zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen 4 weken na binnenkomst van de klacht. Zowel u als degene over wie wordt geklaagd, wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. Mocht de klachtenfunctionaris de termijn van 4 weken niet halen, dan zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen welke termijn wel een oordeel zal worden gegeven.
 1. Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht zullen worden vastgelegd in uw dossier. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan eventuele deskundigen indien de situatie hiertoe aanleiding geeft. Zoals bij ons gebruikelijk is, vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.
 1. Mocht Bosch Advocatuur en Mediation uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer Bosch Advocatuur en Mediation niet binnen drie maanden na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Bosch Advocatuur en Mediation indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 1. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kunt u opvragen bij de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur op 070-3105310).
 1. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wegen van arbitraal vonnis, tenzij u het geschil aanhangig maakt als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst
  te zien.
 1. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.
 2. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 1. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 1. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie.
 2. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.