Algemene Voorwaarden – Bosch Advocatuur en Mediation

1. Toepasselijkheid

1.1. Alle opdrachten (en aanvullende c.q. vervolgopdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

2. Opdracht

2.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Bosch Advocatuur en Mediation. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen
7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

2.2. Het staat Bosch Advocatuur en Mediation vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval uit te voeren met inschakeling van derden. De opdrachtgever machtigt Bosch Advocatuur en Mediation hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden en daarbij eventueel behorende aansprakelijkheidsbeperkingen, mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.

3. Aansprakelijkheid

3.1. De opdrachtgever vrijwaart Bosch Advocatuur en Mediation tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Bosch Advocatuur en Mediation voor de opdrachtgever zijn verricht.

3.2. Bosch Advocatuur en Mediation zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Bosch Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Bosch Advocatuur en Mediation.

3.3. Iedere aansprakelijkheid van Bosch Advocatuur en Mediation is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

3.4. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Bosch Advocatuur en Mediation in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van het eigen risico in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3.5. Bosch Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken. De opdrachtgever geeft Bosch Advocatuur en Mediation het recht om per email met hem en derden te communiceren. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de vertrouwelijkheid van per email verzonden informatie niet kan worden gewaarborgd.

3.6. Bosch Advocatuur en Mediation sluit iedere aasnprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

3.7. De in deze voorwaarden omschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht wordt geweigerd en daaruit schade voortvloeit.

3.8. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

4. Honorarium

4.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Bosch Advocatuur en Mediation omvatten het honorarium en de verschotten.

4.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

4.3. Bosch Advocatuur en Mediation is bevoegd om het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.

4.4. Verschotten zijn werkelijk gemaakte kosten die Bosch Advocatuur en Mediation voor de opdrachtgever betaalt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels.

5. Betaling

5.1. De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, afgerekend.

5.2. Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

5.3. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan Bosch Advocatuur en Mediation. Indien niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de declaratie vervallen.

5.4. Als voorwaarde voor de aanvaarding van een opdracht kan betaling van een voorschot worden verlangd. Een door de opdrachtgever betaald voorschot wordt pas verrekend met de eindfactuur.

5.5. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Bosch Advocatuur en Mediation de werkzaamheden opschorten. Deze opschorting vindt plaats nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Bosch Advocatuur en Mediation is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1. De rechtsverhouding tussen Bosch Advocatuur en Mediation enerzijds en de opdrachtgever anderzijds is onderworpen aan Nederlands recht.

6.2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, is uitsluitend de rechtbank Noord Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Bosch Advocatuur en Mediation en opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd onder nummer ***.

—————

Bosch Advocatuur en Mediation maakt geen gebruik van een derdengeldenrekening.